• تجربه برگزاری کلاس مجازی
  اولین تجربه برگزاری کلاس مجازی با موفقیت و رضایت تمام دانشجویان برگزار گردید.

 • کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی
  کارگاه آموزش کار با سامانه LMS دانشگاه جهت اساتید دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی در تاریخ 95/7/27 در محل سالن ابوریحان برگزار گردید.

 • کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت
  کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی جهت اساتید دانشکده بهداشت روز سه شنبه 95/8/4 از ساعت 12 تا 14 در محل سایت دانشکده بهداشت برگزار می گردد.

 • کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی-داندانپزشکی ، داروسازی و پرستاری بندر لنگه
  کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی جهت اساتیدداندانپزشکی ، داروسازی و پرستاری بندر لنگه روز چهارشنبه 95/8/5 از ساعت 12 تا 14 در محل سالن ابوریحان برگزار می گردد.

 • کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی
  کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی جهت اساتید دانشکده پزشکی روز سه شنبه 95/8/11 از ساعت 12 تا 14 در محل سالن ابوریحان برگزار می گردد.